Miljösmart produktion

Att producera miljösmart innebär att man är effektiv i sin resursanvändning, minimerar miljöpåverkan och bara tillhandahåller varor och tjänster som användarna verkligen behöver.

Miljösmart produktion innebär att man effektivt delar resurser i tillverkningskedjan och att användarna delar på resurser på ett sätt som inte varit möjligt innan den digitala revolutionen. 

Ett exempel på miljösmart produktion är minskat behov av material. Majoriteten av det material som går åt i tillverkningskedjan hamnar aldrig i produkterna. Genom att minska behovet av produkter, minska spillet av material i produktion och producera med återanvända komponenter och återanvänt material kan vi både minska uttaget av råvaror och minska utsläpp till luft, vatten och mark. Ett annat exempel är minskat energibehov. Genom smart styrning och användande av förnyelsebar och återvunnen energi kan vi minska användning av fossil och annan miljöbelastande energi. Att skapa en miljösmart produktion innebär att kunna optimera varje del av produktionen vilket kräver simulatorer och realtidsoptimering, dynamisk kontroll på när, var och hur tjänster och varor tillhandahålls samt att man utvecklar affärsmodeller och modeller för miljöpåverkan.  

Grundläggande begrepp är systemnivåer av produktionen, mognadsgrad samt cirkulär ekonomi. 

För att kunna optimera i varje steg av produktionen avseende energi och materialåtgång krävs att man kan göra en modell av systemet. Den smarta produktionen kan därför delas in i systemnivåer. De nivåer som är vanliga är processnivå, fabriksnivå, teknosfär och ekosfär.

För att kunna mäta förändringar i systemet krävs bra KPI:er som är anpassade till företagets mognadsgrad. Företagets mognadsgrad tar hänsyn till hur miljömässigt hållbar företaget är. Det här kan mätas via olika index. 

Cirkulär ekonomi innebär att man som företag har ett slutet system där man tar hand om och återvinner till exempel material eller energi. Det här innebär en minskad miljöpåverkan samt att utsläpp blir input till andra systemelement. I en linjär ekonomi utvinner företaget material och energi, tillverkar och säljer produkter till en slutkonsument och sedan slängs produkten utan att återvinnas. En linjär ekonomi förutsätter att jordens resurser är oändliga. 

Filtrera artiklarna

Filtrera artiklarna inom ämnet genom att klicka på taggarna nedan.