Hållbar produktion och digitalisering - examensarbete

Denna artikel bygger på ett examensarbete gjordes som en del i projektet Smarta Fabriker. Examensarbetet ser kvantitativt på fabrikens miljöpåverkan. Den innehåller också en litteraturöversikt om hållbar digitalisering.

Dsc 0254 Red
Examensarbetarna Rebecca och Therese.

Produkten som studerades var ett par VR-glasögon i kartong som används tillsammans med en smartphone för att få en VR- eller 360-upplevelse. Rebecca och Therese gjorde en livscykelanalys (LCA) där de studerade produktens miljöpåverkan för VR-glasögonens hela livscykel. Produkten består av kartongpapp samt linser i plast. Livscykelanalysen tar inte med smartphonens miljöpåverkan utan fokuserar på själva VR-glasögonen. För att kunna göra en livscykelanalys gjordes två systembilder. En för hela VR-glasögonens produktionskedja och en för själva processen i fabriken.

VR glasogon
VR-glasögon i kartong och linser av plast.
Figure 1
En översikt över produktionskedjan av VR-glasögonen. Alla de solida pilarna representerar materialflöden, men de röda pilarna illustrerar också transporter som redovisas i studien. De transporter som är relaterade till underhållet är emellertid uteslutna i denna figur. Den streckade pilen representerar informationsflödet.
Figure 3
En översikt över fabriken, illustrerad av den gula rutan i figuren ovan. Alla pilarna representerar materialflöden, men den röda pilen representerar också transport. Fabrikens elförbrukning syns inte i figuren men ingår i studien.
Graf
En illustration av bidraget till klimatförändringen för alla delar av livscykeln för 300 000 VR-glasögon.

Rapporten är indelad i två delar, där den första handlar om att föreslå förbättringar för den uppbyggda fabriken så att miljöpåverkan minskar. Den andra delen är en litteraturöversikt av hållbar digitalisering för att identifiera ämnen för framtida studier.

Studien är uppdelad i tre mål:

  • Identifiera fem kritiska områden i fabriken
  • Identifiera möjliga förbättringar av fabriken
  • Identifiera i vilken utsträckning ämnet hållbar digitalisering omfattas av vetenskaplig litteratur

Livscykelanalys används i stor utsträckning i detta examensarbete. Resultatet av analysen är att de fem kritiska områdena är kartongen, linserna, racken, rotationsstansen och linstransportören. Det visade sig att den största minskningen av miljöpåverkan kan erhållas när mängden förbrukningsvaror minskar. Dessutom kan miljöpåverkan minskas betydligt om återvunnet material används istället för nyfiber för kartongarken. Produktionsvolymerna och typen av material är således viktiga för projektet att ta hänsyn till. Litteraturöversynen visar att det är relativt svårt att hitta rapporter om hållbar digitalisering. De flesta rapporterna berör de ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbarheten och mindre fokus ligger på miljödimensionen. Mer forskning behövs om vissa specifika ämnen.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2018-01-25  |  Skriven av Johan Bengtsson