Attraktivt arbete

Ett attraktivt arbete nyttjar potentialen av digitalisering för att skapa bra arbetsförutsättningar och är en nyckelfaktor för industrins konkurrenskraft. Attraktiva arbetsförutsättningar kan vara rätt anpassade verktyg, stöd i arbetet med välbefinnande och utbildning. 

En viktig del i en attraktiv och digitaliserad arbetsmiljö är att alla ska känna sig inkluderade i arbetet. Det finns två viktiga samhällsutmaningar kopplat till framtidens produktion: 1) demografiförändringar och 2) ökad stress och psykosocial ohälsa i arbetet. Demografiförändringar i Sverige innebär att den arbetsföra gruppen blir mer varierad (de äldre och de yngre blir allt fler) vilket innebär att arbetsstationer kan behöva anpassas efter individen gällande till exempel synvariationer och styrkevariationer. Ökad stress och psykosocial ohälsa ökar i Sverige och därför är det viktigt att ta vara på de operatörer och personal vi har så att de kan arbeta länge och vara friska. Digitala hjälpmedel kan göra arbetsplatsen individanpassad och stöttar operatören så att både prestation och välbefinnande ökar. 

Viktigt för ett attraktivt arbete inom digitalisering är säkerhet, kompetensutveckling, ergonomi, fysisk arbetsmiljö, organisatorisk och social arbetsmiljö, välbefinnande, ledarskap, lärande och individanpassning.

Grundläggande begrepp är socio-tekniska system, social hållbarhet och inkludering. 

Ett socio-tekniskt system är ett system som anpassas efter teknik, människan och organisationen. Systemet är inte suboptimerat efter bara en av delarna utan tar vid en implementering av en ny scanner t ex hänsyn till operatörens bild av arbetet samt vilka arbetsrutiner och vilken kultur som finns på företaget.

Folkhälsomyndigheten definierar social hållbarhet enligt: "Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader". I en industri-kontext är social hållbarhet kopplat till goda arbetsförhållanden så som lika lön och rättvis behandling. 

För att kunna vara ha goda arbetsförhållande utan orättfärdiga skillnader är det viktigt att alla känner sig inkluderade. Att vara inkluderande innebär som företag att systematiskt arbeta för att alla känner sig delaktiga i arbetet. Det här innebär att vara medveten om de diskrimineringslagar som finns och att kritiskt granska den kultur som finns på ditt företag. Det här leder till att arbetsmiljön kan bli bättre samt att ni som företag kan bli en mer attraktiv arbetsgivare.