Industriell digitalisering – modul 2 för Volvosteget

Målgrupp

Målgruppen är studerande på Volvo AB:s satsning Volvosteget samt utbildningsleverantörer till Volvosteget.

Syfte

Syftet är att få en inblick i industriell digitalisering eftersom digitalisering är en av möjliggörarna för svensk industris framtida konkurrenskraft.

Lärmål

De studerande ska efter utbildningen ha fått en inblick i industriell digitalisering samt kunna göra kopplingar till vad detta kan betyda för svensk industri i allmänhet och för de företag de själva kan komma att arbeta för i synnerhet. De ska efter utbildningen själva kunna använda e-dig som en kunskapsbank, samt känna till de vanligaste begreppen.

Introduktion

Världen befinner sig i den 4:e industriella revolutionen och många teknologier är mogna som möjliggörare både i samhället och i industrin. Denna introduktion ger dig en inblick i några av de områden som är viktiga för digitalisering både i nationell och internationell industri.

Här följer in kort introduktion av några av de viktigaste områdena inom industriell digitalisering just nu:

Digitala kopior

Digitala kopior kan beskrivas som en virtuell modell av verkligheten. Modellerna används oftast för (ny)design av olika produktionsavsnitt i fabriken eller för uppföljning och informationskälla när förändringar skall göras. Genom att använda modeller kan man undvika kostsamma problem tidigt i designfasen och göra det möjligt att diskutera olika lösningars för- och nackdelar.

Visualisering

Området handlar om att hitta nya effektiva arbetssätt genom exempelvis projektering av digital information i verklig miljö och vägledning på distans. Visualisering innebär att till exempel Augmented Reality och Virtual Reality används som informationskanaler. Även Hologram kan vara ett sätt att visualisera information.

Den uppkopplade fabriken

En uppkopplad fabrik innebär att maskiner och system är uppkopplade mot varandra i realtid. Genom att koppla upp maskiner och system är det möjligt att effektivisera produktionen och öka konkurrenskraften. Genom att koppla upp fabriken till Internet kan samma maskiner och system ge en ökad output. Det här kan innebära bättre planering då flaskhalsar kan identifieras snabbt, mer exakta kostnadsberäkning kan göras och en lägre energiförbrukning kan uppnås.

Samverkan människa - automation

Samverkan eller interaktionen mellan människa och automation är speciellt viktig inom digitalisering eftersom ny teknik måste vara anpassad efter människan. Den nya teknologin måste vara anpassad till människans fysiska och kognitiva förmågor för att möta framtidens utmaningar vad gäller exempelvis användarvänlighet och säkerhet. En användarvänlig digital lösning ökar effektivitet, minskar antalet fel, ökar användningen samt kan öka den positiva upplevelsen med automationen.

Artificiell intelligens

Artificiell Intelligens är när maskiner lär sig själva och uppvisar intelligens. Områden i industrin där AI är användbar är till exempel prediktivt underhåll, en trend inom modernt underhåll där olika underhållsåtgärder baseras på analys av sensordata. Grundläggande begrepp som ofta nämns i samband med AI är maskininlärning och djupinlärning.

Övrig info

Börja med att läsa igenom Introduktionen ovan innan du läser texterna och ser videorna.

 1. När du läser texterna och ser videorna reflektera över nedanstående frågor som vi kommer att diskutera vid nästa lektionstillfälle:

  1. Vilka begrepp skulle du vilja diskutera vidare med dina kurskamrater och lärare? Bestäm dig för 2-3 stycken.

  2. Vad i texterna/videorna kände du igen sedan innan? Från vilket sammanhang?

  3. Har du testat någon av teknikerna på ett arbete eller din fritid?

  4. Vad ser du för för- och nackdelar med de tekniker som presenteras?

  5. Vad tror du att dessa tekniker kan betyda för industrins framtid och för din egen framtid?

  6. Vad tror du kommer att hända härnäst i industrin vad gäller digitalisering?

Ansvarig

Erica Blom, Göteborgs Tekniska College