Vikten av flexibilitet i industrin

I dagens samhälle är det allt viktigare med produktionssystem som anpassas utefter organisationens mål samt uppmärksamma hur produktionssystemet skapar värde för kunderna. Kunder kräver skräddarsydda lösningar som uppfyller deras behov. Ett sätt att kunna skapa en flexibel produktion är genom varianthantering, både inom produktionssystemet och med Product Lifecycle Management (PLM)-system. Följande artikel ger en inblick i masteruppsatsen The need of flexibility in today’s industry. Masteruppsatsen berör vikten av flexibilitet i dagens industri för att uppnå konkurrenskraftighet, hur kundspecifika produkter kan hanteras för att öka flexibilitet samt utmaningar när varianthantering utnyttjas.

Illustrering av produkten i en exploderad vy

Demonstratorn Production for Future, som utvecklas under år 2020, skall belysa möjligheter med en flexibel produktion. Flexibilitet innebär i denna bemärkelse innebörden att hantera ändringar i efterfrågan samt förbättringar genom varianthantering. För att skapa en flexibel produktion är det viktigt att hantera olika produktvarianter och produktkonfigurationer. Därmed fanns intresset att analysera varför flexibilitet är viktigt i dagens samhälle, hur varianthantering kan ske för att uppnå en flexibel produktion samt vad det medför för utmaningar med att utnyttja varianthantering. Tre parallella studier genomfördes för att besvara frågeställningarna: intervjuer, litteraturstudie och fallstudie.

Resultatet av metodiken sammanställdes i tre delar. Första delen besvarade varför flexibilitet är viktigt för att vara konkurrenskraftig. Skräddarsydda produkter är ännu viktigare idag, då kunder önskar unika produkter som uppfyller deras behov. Flexibilitet ansågs kunna integreras i organisationers strategier för att bli konkurrenskraftig i dagens marknad. Flexibilitet och flexibel produktion förbättrade hanteringen av ökad produktvariation och skräddarsydda produkter.

Andra delen besvarade hur produktvariation kan hanteras för att förbättra flexibiliteten. Det har visats att PLM-system möjliggör samarbete för att underlätta organisationer att arbeta mot samma mål för att uppfylla kundbehoven. PLM-system möjliggör hantering av produktgenerationer och komplexitet inom varje livscykelfas. Genom att applicera restriktioner kan antalet olönsamma produktvarianter reduceras. Produktkonfigurationer definierades för att erbjuda produkter inom olika kundsegment. Modularisering kan skapa standardiserade komponenter vilket resulterar i reducerat uppbundet kapital samt lagerhållningskapacitet.

Tredje delen besvarade utmaningar inom varianthantering. Flera utmaningar gällande utvärdering av produktvarianters lönsamhet identifierades. Olika marknaders krav ansågs påverka lönsamheten. Produktvarianter som inte direkt var lönsamma kunde behöva erbjudas för att uppfylla kundbehov samt generera andra lönsamma affärer. Skapa unika artiklar vid utveckling av nya varianter var ett enkelt sätt att uppfylla behoven men skapade påfrestningar i produktion och lagerhållning. Modularisering kunde resultera i ökade kostnader eftersom standardiserade komponenter behövde uppfylla flera behov. En ökad produktvariation skapade problem i att balansera produktionsflödet och ökade antalet omställningar.

Studien påvisar vikten av flexibilitet för att uppnå konkurrenskraftighet på dagens marknad. En flexibel produktion syns förbättra varianthanteringen. Använda PLM-system kan skapa en röd tråd genom organisationer för att hantera kundspecifika produkter. PLM-systemet ENOVIA, en produkt av Dassault Systèmes, användes i studien och möjliggjorde visualisering av produktens utbud, illustrering av produktstrukturen och hur olika kundbehov påverkar produkten. Produktkonfigurationer definierades för att uppfylla behov inom olika kundsegment. Modularisering kan implementeras för att reducera antalet unika artiklar samt minimera lagerhållning och uppbundet kapital. Modularisering kan däremot resultera i högre komponentkostnader. Utvärdera produktvarianters lönsamhet identifierades som en utmaning vid varianthantering. Ökad produktvariation och mängden omställningar visades öka svårigheterna att optimera och balansera produktionsflödet.

För att läsa hela examensarbetet av Stina Wahlström och Robin Eriksson, klicka på länken nedan!


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2020-06-01  |  Skriven av Greta Braun