Pedagogiska metoder

Här kan du läsa mer om de pedagogiska metoder du kan använda dig av vid din inlärning.

Före-Under-Efter (eller BDA - Before-During-After) och är ett sätt att få en bestående positiv läreffekt av en utbildningsinsats (under). Före utbildning ska medarbetaren och dess närmaste chef därför planera och strukturera väl genom att sätta upp lärmål som ska vara kopplade till företagets mål och dessutom diskutera och fastställa hur de nya färdigheterna/kunskaperna ska omsättas i praktiken. Här planeras också andra aktiviteter och resurser som är viktiga för utbildningsinsatsen. Under utbildning är det viktigt att medarbetaren får stöd av sin chef och att chefen är aktiv i inlärningsprocessen. Det kan handla om att ställa frågor eller att reflektera ihop. Efter utbildning är det viktigt att omsätta teorin i praktiken så att utbildningen inte bara blir en skrivbordsprodukt. Utvärdering av lärmål och effekter är viktigt. Sedan bör medarbetaren dela med sig av sina kunskaper till övriga för att sprida kunskapen i organisationen.

Action workshops lockar till engagemang och skapar förståelse och samsyn kring ett ämne. En action workshop är ett paketerat material som gör att företaget kan köra en workshop på hemmaplan utifrån ett väl begränsat frågebatteri och upplägg som färdigställts innan workshopen. En action workshop är 1 timme lång, med 5 minuter inledning och 5 minuter avslut. I avslutet presenteras uppföljningsaktiviteter. Workshopen inleds med fördel med diskussion kring syfte och frågeställningar och sedan löser gruppen problem ihop.

Blended Learning och Flipped Learning och är två metoder som ligger nära varandra. Blended learning blandar närträffar med distansstudier, med fördel onlineundervisning. Närträffen och distansstudierna kompletterar varandra och den ena ersätter alltså inte den andra. En gruppdiskussion från närträffen fortsätter kanske online eller så kan en läslista online fördjupa den diskussion som just förts i klassrummet. I flipped learning ombeds studenten däremot att ta del av onlinematerial, exempelvis filmer med tillhörande forumdiskussion, före närträffen där man sedan går in i materialet mer djupgående så att den teori man lärt sig online omsätts i praktiken på närträffen. Verktyg såsom exempelvis digital plattform, forum, Skype och e-Learningmoduler kan utöver edig användas.

70-20-10 & Just-in-time-lärande Inom företagslärande talas det om vikten av det informella lärandet. Det finns ett modernt begrepp som kallas 70-20-10, där modellen anger att 70 % av vår kompetensutveckling faktiskt sker i det dagliga arbetet, 20 % i reflektion och genom kontakt med och feedback från kollegor och chefer och 10 % är formell kompetensutveckling. Dessvärre är många utvecklingsplaner planerade utifrån ett ett omvänt tänk. För att det dagliga lärandet ska fungera så smidigt som möjligt är det viktigt att det finns möjlighet för ett Just-in-time-lärande i organisationen. Ibland behövs en snabb utbildningsinsats eller tillgång till expert. Dock är det inte alltid så att ni har tillgång till expert just vid det tillfället och det är då önskvärt att ordna experthjälpen på andra sätt. Just-in-time-aktiviteter kan bygga på möjlighet till färdigställda utbildningsmoduler i edig som kan användas vid exempelvis produktionsstopp.