Swerea IVFs Guide to servicification

Swerea IVF has drawn up a guide to servicification. This is divided into six sections: Creating instinct, Charting, Packaging, Selling, Innovating and Creating continuity.

A trend has emerged among many global Swedish companies to integrate products and services into portfolios which create value when used by the customer. For smaller companies with limited resources, this type of transition represents a major challenge, yet there is also great potential to increase competitiveness, growth and profitability. When manufacturers shift their focus and offer customers services and value within new areas in accordance with service logic, this is often called servicification. Servicification can be seen as a continual strategy in order to create portfolios which support the value-creating processes of customers in the best way. This means the company can shift its focus from selling products to customers to solving their problems and challenges. This servicification guide provides support to companies looking to take the first step towards servicification and create business opportunities by integrating products and services.

Take a look at the six elements of the model – Creating instinct, Charting, Packaging, Selling, Innovating and Creating continuity – to get a taste of what servicification can do for your company. You will be able to see the opportunities provided by offering a range of services which solve the actual problems of customers, and how this can be realised in your company. The guide can be found here: Atit Workbook 2017 Lr.

Det har blivit en trend bland många globala svenska företag att integrera varor och tjänster till erbjudanden som skapar värde i användning hos kund. För mindre företag med begränsade resurser kan en sådan omställning vara en stor utmaning, men också innebära stor potential för ökad konkurrenskraft, större tillväxt och ökad lönsamhet. När tillverkande företag ändrar fokus och erbjuder kunder tjänster och värde inom nya områden enligt tjänstelogik, kallas det ofta tjänstefiering. Tjänstefiering kan ses som en kontinuerlig process för att skapa erbjudanden som på bästa sätt stödjer kundens värdeskapande processer. Det innebär att företaget går från ett fokus på att sälja varor till kunden, till att lösa kundens problem och utmaningar. Den här tjänstefieringsguiden är ett stöd för företag som vill ta ett första steg mot tjänstefiering och skapa affärsmöjligheter genom att integrera varor och tjänster.

Genom att gå igenom modellens sex delar: Skapa insikt, Kartlägga, Paketera, Sälja, Skapa nytt samt Skapa kontinuitet, får ni ett smakprov på vad tjänstefiering kan ge ert företag. Ni kommer att se möjligheterna med att leverera erbjudanden som löser kundens verkliga problem och hur dessa erbjudanden kan bli verklighet i ert företag

Här hittar du guiden: Atit Arbetsbok 2017 Lr.

Skärmavbild 2018 03 23 Kl 14 27 32
Source: Swerea IVF
Skärmavbild 2018 03 23 Kl 14 27 32
Källa: Swerea IVF

Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2018-01-15  |  Authored by Sandra Mattsson