Framtidens Fastighetsunderhåll – Digitala Tvillingar i fokus

Fastighetsunderhåll handlar om att maximera livslängden i en byggnad. Vad skulle hända ifall byggbolag bygger smarta fastigheter från början, där underhållsplanen uppdateras kontinuerligt och förslag om förbättringar och byten sköts av fastigheten själv? Hur skulle det påverka dagens aktörer? Vilka krav skulle det ställa på förvaltnings-organisationer att ta hand om den data och information som fastigheten kommer att generera?

Framtidens Fastighetsunderhåll – Ökade förväntningar på proaktivt underhåll

Sanningen är den att vi spenderar allt mer tid inomhus och fastigheter står för den största energikonsumtionen av alla segment i världen. Tekniken förflyttar sig framåt med stormsteg där Artificiell intelligens och Machine learning kommer in mer och mer på framtidsagendor för både företag och länder. Vi hör fraser som ”You can’t manage what you can’t measure”.

Men utvecklingen för fastighetsunderhåll har inte rört sig i samma takt de senaste åren som förväntningarna på teknik och det börjar bli ett stort glapp av vad som går att uträtta och vad som behöver uträttas. Det är mycket manuellt arbete som utförs och mycket av tiden för förvaltning och underhåll går åt till att arbeta reaktivt. Det är en jakt på underlag, telefonsamtal och mycket av den data som finns har fortfarande inte blivit till information för alla som behöver den. Värdefull tid som skulle behöva gå till innovation går istället till integration och att bevara status quo.

Jämförelsevis med våra grannländer, speciellt Norge, ligger vi efter när det gäller digitalisering i stort. BIM, Building Information Modeling, Digitala tvillingar, proaktivt fastighetsunderhåll, effektivisering, har varit på nationella agendan under det senaste decenniet och medvetenheten är mycket högre i Norge än vad det är i Sverige. Regeringen har stått bakom mycket men det är framförallt branschen som har slutit upp och sett fördelarna med att bygga bättre fastigheter. Detta leder i sin tur till bättre byggnader och en trend i att ”Bygga Smart från Start” och att gå från reaktivt underhåll till proaktivt underhåll där data behöver bli mer lättillgänglig.

Hyresgäster, anställda på fastighetsförvaltningsbolag, fastighetsägare och samhället i stort förväntar sig mer av både existerande fastigheter men även framtidens fastigheter. Detta gör det hela otroligt viktigt och intressant när man ställer frågan om hur framtidens fastighetsunderhåll kommer att se ut. Samt av vem eller vilka den kommer att utföras?

Framtidens fastighetsunderhall
Framtidens fastighetsunderhåll kommer handla mer om att fråga vad fastigheten kan göra för dig, än vad du kan göra för fastigheten, Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Det är samspelet mellan människa och teknik som är det viktiga

En digital transformationsresa mot ett mer framtidssäkert fastighetsunderhåll handlar dels om teknik, men kanske än mer om människor, processer, kultur och hierarki samt vilka befintliga IT-system som organisationer använder sig av. Att Sverige var först ut med teknik har vi länge fått höra. Dels i form av att många fortfarande upplever att ”Sverige ligger väl ändå långt fram” när det gäller digitalisering. Men också det faktum att många företag har en så kallad teknikskuld vilket gör det svårare att använda sig av nya system, och att integrera dessa in i den befintliga verksamheten.

Det är samspelet mellan människa och teknik som är viktigt samt att stegvis kunna ta sig från ett nuläge till ett önskat läge. Detta kommer avgöra vilka företag som lyckas överleva och vilka som kommer gå under. Dagens yngre generationer väljer de bolag som redan är mer digitaliserade och de förväntar sig mer av sina arbetsgivare än någonsin tidigare. Organisationer som halkar efter kommer att ha svårt att anställa rätt människor och de kommer se sig omsprungna av nya företag som använder sig av modern teknik på ett framtidssäkert sätt.

Detta medför att nya aktörer kommer kunna erbjuda fastighetsunderhåll på ett annat sätt. Byggbolag kanske utökar sina tjänster till hela livscykeln. ”IoT-bolag” kommer in med sensorer och kopplar upp fastighet och erbjuder KFaaS- Kontinuerligt Fastighetsunderhåll as a Service. OEM’er utökar sin leverans med uppkopplade produkter vilket gör att de också kan ta en större roll, närmare fastighetsägaren. Men hur ska detta gå till och vilka system och produkter bör aktörer använda sig av?

Mer synergier mellan fastighetsunderhåll och framtidens automationssystem.

Dels handlar om en ökad mognad och krav på digitalisering för de som leder arbetet med fastighetsunderhåll. Men även en ökad teknisk höjd i de fastigheter som byggs och de som byggs om, för att öka driftsnetto, bland annat med hjälp av digitala tvillingar i förvaltning. Den gemensamma databasen för fastighetens alla beståndsdelar kommer ligga i fokus för framtidens fastighetsunderhåll och alla som behöver ha data från fastigheten kommer kunna nyttja den på ett mycket lättare sätt.

Fastighetsautomation
Framtiden handlar om att använda sig av öppna, säkra lösningar som verkar för interoperabilitet för alla

Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2020-03-10  |  Authored by Sandra Mattsson