Varför digitalisering?

Den tekniska utvecklingen har aldrig gått fortare och då är det viktigt som företag att vara uppdaterade för att behålla sin konkurrenskraft. Många ny digitala verktyg och metoder har blivit tillgängliga och de kan ses som möjliggörare för att skapa ökat kundvärde för företaget. Produkter och utrustningar som kan kommunicera med omvärlden och varandra (Internet of Things) är numera självklart för oss och det område som troligtvis kommer ha störst påverkan på företagen är artificiell intelligens.

Digitalisering kan skapa värde och göra nytta i olika verksamheter. Det kan handla om att ta fram strategier för en ny produkt eller tjänst, implementera en ny tillverkningsprocess eller öka medarbetarnas kunskaper om digitalisering och skapa ett attraktivt arbete. Den ökade tillgången på datamängder (big data) skapar möjligheter att mer effektivt analysera och värdera data inför beslut. Det blir samtidigt allt viktigare att säkra att relevant och rätt data mäts och matas in i de nya avancerade modellerna. Lite mer om detta kan du se i Swerea IVFs film nedan.

Några vinster med digitalisering kan vara ökad produktivitet, flexibilitet, kundnytta, kontroll och kvalitet vilket stärker företagets konkurrenskraft.

Nedan ger våra projektparter i edig sin syn på varför man digitaliserar:

AB Volvo: Trots att vi kommit långt i vissa områden så tror vi starkt på att fortsatt digitalisering har en stor potential att förbättra vår verksamhet. Det första steget i denna förändringsresa är att öka vår kompetens om digitalisering för att bättre förstå hur tekniken kan skapa maximalt mervärde för kund; och det berör alla inom vårt företag - inte enbart de som arbetar med att utveckla och implementera digitala lösningar. Här kan edig göra stor nytta genom att vi med relativt enkla medel kan nå ut till många inom vår organisation. Jan Ohlsson, Executive Vice President at Volvo Group Trucks Operations berättar mer i filmen nedan.

Volvo Cars: För att uppnå företagets mission: ”Our global success will be driven by engaged people. A customer focused value chain from supplier to world-class cars” behöver man se till att rätt digital kompetens tillgodoses. Den digitala fabriken behöver dessutom vara tillgänglig på alla nivåer, både internt och externt (leverantörer) och att det digitala innehållet är värdeskapande för användaren.

ABB: Vi tror att vi i allt högre grad kommer att koppla samman de digitala system som distribueras av varje medlem i dessa utökade försörjningskedjor. Detta möjliggör systemövergripande "samarbete" som blir lättare när system kopplas till molnet. Samarbetet kommer att vara system-till-system samt person-till-person (med videokommunikationsteknik förstärkt av virtuell / förstärkt verklighet).

CGM/ABB AB: För att fortsätta vara konkurrenskraftiga är det viktigt att möta de framtida utmaningarna genom att möta den digitala eran vilket kommer att förändra hela den industriella världen och det traditionella sättet att göra affärer. Fält som AI, automation, AR, VR och 5G är viktiga och formar sättet vi interagerar med vår miljö, teknik och detta kommer att förändra våra beteenden. Det är viktigt att förstå hur detta kommer att förändra vårt beteende och ge mening till big data för att öka hälsa och välbefinnande för oss människor liksom för naturen runtomkring oss.

SKF: Digitaliseringen är jätteviktig för oss ur två perspektiv: (1) Utveckla vår egen produktion för att göra den än mer effektiv och ännu bättre ur arbetsmiljöperspektivet. (2) Ur kundperspektivet så gör den digitala tekniken det möjligt att vi ännu enklare kan övervaka att maskiner och applikationer går som de ska. Vi får signaler på avvikelser ännu snabbare så man kan göra en tillförlitlig prognos när byte och uppgradering av komponenter bör ske. Att t.ex. med hjälp av lättanvända applikationer för mobiltelefon kan dessutom en enskild operatör på golvet få full kontroll över hur maskinen mår och att underhållsrutinerna blir åtgärdade. Victoria van Camp uttalar sig om framtiden i filmen nedan.

Swedish Match: För fabrikerna inom Swedish Match handlar digitalisering i dagsläget om att i första hand säkra informationsutbytet mellan system, maskin och människor. Med en säker miljö där rätt data når rätt mottagare i rätt tid skapar vi en stabilare process och ger människor bättre förutsättningar att fatta rätt beslut. När information görs tillgänglig i större utsträckning blir vi också bättre på att identifiera den information som på bästa sätt hjälper oss driva bättre och mer riktade förbättringsåtgärder. Se mer här.

Prevas: Genom digitalisering förbättrar och optimerar vi effektiviteten i produktionen. Uppkopplade utrustningar som övervakas av smarta system får ökad tillgänglighet och ökat utnyttjande, vilket leder till högre genomströmning och sänkta produktionskostnader. Samtidigt möjliggör digitalisering av de producerade produkterna nya inkomsströmmar via nya innovativa tjänsteerbjudanden och nya kontaktmöjligheter med slutanvändaren. Digitalisering möjliggör ökade intäkter genom produktförbättring och ökade produktionsinsikter.

Good Solutions: När man digitaliserar får man möjlighet att jobba mer faktabaserat och har löpande tillgång till information, instruktioner och underlag på rätt plats vid rätt tillfälle. Vi kallar det för Datadriven Produktion och där ingår också att man inte behöver leta efter underlag och instruktioner och är trygg med att informationen man har är aktuell. Det handlar om allt från arbetsinstruktioner och förstabitskontroller till att man får fakta om produktionsutfall i mobilen.

XMReality: Digitalisering är absolut nödvändigt för företag, som vill fortsätta att vara konkurrenskraftiga och framgångsrika, de som inte är med och utvecklar sina affärsmodeller och koncept med digital teknik kommer att bli omkörda av de som gör det. Det handlar om att utnyttja ny teknik och att förändra eller förnya affärsmodeller och till och med branscher. AR och förstärkt verklighet ger möjligheter att jobba smartare, med högre kvalitet och till en betydligt lägre kostnad när alla har rätt information i rätt tid oberoende av var man befinner sig.