Examples of how companies have used edig

This page highlights examples of how companies have used edig to develop the skills of their employees in the field of digitalisation. More examples are provided subsequently.

Göteborgs Tekniska College

40 people were selected to learn about industrial engineering in order to work at the Smart Factories booth at the 2018 Underhåll (Maintenance) Trade Fair. In order to provide effective transfer of knowledge, a training module was created in edig, and to ensure effective learning, activities were carried out as specified below:

  1. The learning process began with a physical meeting where the training was placed in context and a purpose and learning objective determined. A session was held to help participants navigate around edig, before they began to work with the training module themselves. The participants were then able to work with edig when it suited them, and at a location of their choosing. Since edig is adapted to smartphones, participants were able to learn whenever they wanted, regardless of the time or place.
  2. After one week, a physical review was held with participants in order to ensure everyone had got up and running with edig, and find out if there were any questions. The practice questions under the Other heading in the training module were also discussed.
  3. A training session was held the day before the trade fair where everyone gathered in order to test the physical equipment and reinforce the knowledge provided by edig, that is, apply theory in practice. This was also an opportunity for participants to respond to whether the learning objectives and purpose of the training had been achieved.

Göteborgs Tekniska College

I samband med Underhållsmässan 2018 skulle 40 personer lära sig om industriell digitalisering för att kunna arbeta i Smarta Fabrikers monter. För att få till en bra kunskapsöverföring skapades en utbildningsmodul i edig. För att skapa ett effektivt lärande genomfördes aktiviteter enligt nedan:

1. Lärandet började med en fysisk träff där utbildningen sattes i ett sammanhang och syfte samt lärmål förklarades. En genomgång om hur man navigerar i edig gjordes innan deltagarna själva fick arbeta med utbildningsmodulen i edig. Deltagarna hade sedan möjlighet att arbeta med edig när det passade dem och på valbar plats. Eftersom edig är mobilanpassad kunde lärande ske när det passade deltagarna, oberoende av tid och rum.

2. Efter en vecka genomfördes en fysisk uppföljning med deltagarna för att stämma av att alla kommit igång med edig samt att se om någon hade några frågor. Övningsfrågorna under rubriken Övrigt i utbildningsmodulen diskuterades även.

3. Dagen innan mässan genomfördes ett utbildningstillfälle där alla samlades för att träna på den fysiska utrustningen och befästa den kunskap som tillägnats i edig, det vill säga omsätta teorin i praktik. Vid detta tillfälle fick deltagarna även besvara frågan om lärmål uppfyllts och syftet med utbildningen uppnåtts.