Educational methods

Here you can read more about the educational methods which can be deployed while learning.

Before-During-After (or BDA), is a means of achieving a lasting, positive educational impact from a training measure (during). Prior to training, employees and their immediate managers must therefore effectively plan and organise by setting learning objectives which are linked to those of the company and discussing and determining how the new skills/expertise will be deployed in practice. Other activities and resources which are important for the training measure are also planned. During training, it is important that employees receive support from their managers, who must play an active role in the learning process. This could involve asking questions or shared reflection. When the training is completed, it is important to apply the theory acquired in practical situations to ensure it doesn’t just remain in the classroom. Evaluation of learning objectives and outcomes is also key. The employee should then share the knowledge gained with others in order to boost expertise across the organisation.

Action workshops stimulate commitment and create awareness and consensus around a topic. Action workshops utilise packaged materials, allowing companies to run sessions on their own premises in line with a specific range of issues and a programme drawn up before the workshop begins. Action workshops are one hour in duration, with a five-minute introduction and a five-minute conclusion. Follow-up activities are presented at the end of the session. It is advised to begin the workshop with a discussion around its purpose, with issues raised and resolved within the group.

Blended Learning and Flipped Learning are two methods which are closely related. Blended learning combines local meetings with remote study, preferably through online teaching. Local meetings and remote study complement each other, with one not intended to replace the other. A group discussion held during a local meeting may continue online, or perhaps an online reading list is posted to deepen a discussion which took place in the classroom. Flipped learning requires students to engage with online materials such as films and associated forum discussions ahead of local meetings, where the material is covered in a more in-depth way to ensure the theory acquired online is applied in practice at the meeting. In addition to edig, tools such as digital platforms, forums, Skype and e-learning modules can be used.

70-20-10 & Just-in-time-learning In corporate training, the importance of informal learning is emphasised. There is a modern model known as 70-20-10 which asserts that 70% of our skills development takes place in our day-to-day work, 20% during reflection and through contact and feedback from colleagues and managers and 10% through formal skills development. Regrettably, however, there are many development plans which adopt the opposite approach. To ensure day-to-day learning takes place as seamlessly as possible, it is important to provide opportunities for Just-in-time learning in the organisation. At times, a quick training measure or access to an expert may be necessary. However, it may not always be possible to gain access to an expert at that particular time, which is why it is best to provide expert help in other ways. Just-in-time activities may be based on the opportunity to complete training modules in edig, to be used in conjunction with production stoppages, for example.

Före-Under-Efter (eller BDA - Before-During-After) och är ett sätt att få en bestående positiv läreffekt av en utbildningsinsats (under). Före utbildning ska medarbetaren och dess närmaste chef därför planera och strukturera väl genom att sätta upp lärmål som ska vara kopplade till företagets mål och dessutom diskutera och fastställa hur de nya färdigheterna/kunskaperna ska omsättas i praktiken. Här planeras också andra aktiviteter och resurser som är viktiga för utbildningsinsatsen. Under utbildning är det viktigt att medarbetaren får stöd av sin chef och att chefen är aktiv i inlärningsprocessen. Det kan handla om att ställa frågor eller att reflektera ihop. Efter utbildning är det viktigt att omsätta teorin i praktiken så att utbildningen inte bara blir en skrivbordsprodukt. Utvärdering av lärmål och effekter är viktigt. Sedan bör medarbetaren dela med sig av sina kunskaper till övriga för att sprida kunskapen i organisationen. 

Action workshops lockar till engagemang och skapar förståelse och samsyn kring ett ämne. En action workshop är ett paketerat material som gör att företaget kan köra en workshop på hemmaplan utifrån ett väl begränsat frågebatteri och upplägg som färdigställts innan workshopen. En action workshop är 1 timme lång, med 5 minuter inledning och 5 minuter avslut. I avslutet presenteras uppföljningsaktiviteter. Workshopen inleds med fördel med diskussion kring syfte och frågeställningar och sedan löser gruppen problem ihop.

Blended Learning och Flipped Learning och är två metoder som ligger nära varandra. Blended learning blandar närträffar med distansstudier, med fördel onlineundervisning. Närträffen och distansstudierna kompletterar varandra och den ena ersätter alltså inte den andra. En gruppdiskussion från närträffen fortsätter kanske online eller så kan en läslista online fördjupa den diskussion som just förts i klassrummet. I flipped learning ombeds studenten däremot att ta del av onlinematerial, exempelvis filmer med tillhörande forumdiskussion, före närträffen där man sedan går in i materialet mer djupgående så att den teori man lärt sig online omsätts i praktiken på närträffen. Verktyg såsom exempelvis digital plattform, forum, Skype och e-Learningmoduler kan utöver edig användas.

70-20-10 & Just-in-time-lärande Inom företagslärande talas det om vikten av det informella lärandet. Det finns ett modernt begrepp som kallas 70-20-10, där modellen anger att 70 % av vår kompetensutveckling faktiskt sker i det dagliga arbetet, 20 % i reflektion och genom kontakt med och feedback från kollegor och chefer och 10 % är formell kompetensutveckling. Dessvärre är många utvecklingsplaner planerade utifrån ett ett omvänt tänk. För att det dagliga lärandet ska fungera så smidigt som möjligt är det viktigt att det finns möjlighet för ett Just-in-time-lärande i organisationen. Ibland behövs en snabb utbildningsinsats eller tillgång till expert. Dock är det inte alltid så att ni har tillgång till expert just vid det tillfället och det är då önskvärt att ordna experthjälpen på andra sätt. Just-in-time-aktiviteter kan bygga på möjlighet till färdigställda utbildningsmoduler i edig som kan användas vid exempelvis produktionsstopp.