Ökad konkurrenskraft genom automation och robotik via Robotlyftet

Robotlyftet är en pågående satsning med målet att öka konkurrenskraften i industriföretagen genom att de investerar i automationslösningar. Projektet finansieras av Tillväxtverket inom ramen för Smart Industri. I arbetsmodellen är flera aktörer i innovationssystemet direkt involverade och bidrar med sin expertis, en synnerligen effektiv samverkansstruktur med ett homogent erbjudande till industrin över hela landet.

Modell för process finns i Robotlyftet

När pandemin slog till adderades ytterligare en del i Robotlyftet, direkta intervjuer med industriföretagen runt om i landet. Frågeställningarna som berördes var allt ifrån om man upplever komponentbrist, vikande orderingång, likviditetsfrågor risk för permitteringar mm. Det vi även frågade om var hur man ser på utvecklingsbehoven nu och framåt. I skrivande stund har vi tillsammans genomför 1219 intervjuer. Närmare 80 % anger att det i deras företag finns behov av utvecklingsinsatser fördelat inom 11 olika områden. Tittar vi på topp fyra av dessa områden säger:

  • 83 % att de behöver arbeta med produktionseffektivisering
  • 70 % med automation och robotik
  • 67 % med digitalisering
  • 59 % med sin kompetensförsörjning

Ytterligare sju områden kommer i fallande skala. Sammanfattar vi resultaten från intervjuerna så har industriföretagen påvisat en stor vilja att arbeta med sin utveckling inom många olika områden. Här skulle vi behöva ett långsiktigt industriprogram som inkluderar samarbeten med specialiserade kompetenser för att behovsanpassat kunna möta företagen där de är idag och bidra till ett nästa steg i deras utveckling för ökad konkurrenskraft i svensk industri.

Hela rapporten innehållande 1000 intervjuer finns här.

För det enskilda SMF’et utgör behoven och frågeställningarna alltid en unik situation, samtidigt som frågor om Automatisering och Robotisering (A/R) till stora delar har generell karaktär. För att möta företagen i deras verkliga miljö och uppnå en ömsesidig process för analys, värdering och förslag om tänkbara områden och vägar för ökad A/R har ett gemensamt analysverktyg tagit fram. Det har skett i samverkan mellan IUC, RISE och Robotdalen med fokus på en ”trattliknande” process som fångar in alltifrån övergripande strategiska frågor i det enskilda företaget till konkreta produktionsmoment där A/R kan vara motiverade steg i företagens utveckling/omställning.

Så sker ”verkstad” i Robotlyftet

Aktiv samverkan mellan regionala affärs- och produktionskompetenser hos IUC (företagsnära kontakter) och expertkompetenser hos RISE och Robotdalen (nationella resurser) har genom verktyget FU-studie (Förutsättningsstudie) tillfört att det enskilda SMF’et fått flera olika infallsvinklar på sina egna tankar och idéer om utveckling med A/R i fokus. Rekommendationer har sedan lett till att företag kunnat ansöka om en så kallad Automationscheck där egen finansiering delas med det offentliga. Den då fördjupade projekteringsanalysen utförs på helt kommersiella grunder av systemintegratörer. Ansökan har ställts till och beslutats av Tillväxtverket.

Varje företag har på detta sätt mött en Coach som verkar i regionen och som varit kontaktperson under analysarbetet. Under stora delar av perioden 2020 - 2021 har hela eller delar av kontakterna skett digitalt. I detta har både filmningar i realtid, fotografering och diskussioner baserade på uppkopplade ”line-walks” genomförts. Alla parter har i den påtvingade miljön markant ökat sin kompetens att verka i en hel- eller semidigital miljö, något som definitivt underlättat framför allt tillgängligheten till de nationella experterna.

Robotlyftets prestationer

Robotlyftet har verkat (verkar till 31/12 2021) under drygt 30 månader som program (maj 19 – dec 21) samt i ett pilotprojekt under 2018/19 för att mejsla fram en för SMF anpassad arbetsmodell. Den samlade målgruppen tillverkande SMF i Sverige beräknas uppgå till mellan 4500 och 5000 företag. Robotlyftet har via alla sina kanaler nått ca 2500 via direktkontakt, utbildningar, inspirationsmöten eller mässor/expon. Av de företag som nåtts har drygt 600 anmält intresse att genomföra en FU-studie. Drygt 200 av dessa har i sin tur sökt och beviljat medel från Automationscheckarna. Många av dessa kommer också att investera i de projekterade lösningar som arbetas fram och som är den del av de omställning som många SMF deltar i eller står inför.

Utöver de antal SMF som involverats i programmet, har en svensk struktur för samverkan, med närhet till de enskilda SMF samtidigt med nationell expertkompetens kunnat byggs upp och forma en arbetsmodell. Samverkansmodellen är som vi ser det fullt möjligt att tillämpa inte bara inom A/R området utan även inom andra av SMF angivna behovsområden.

De offentliga medlen har bidragit till omställning i SMF

De samlade offentliga medlen i programmet har medfört att en process som koncentrerat sig på tillverkande SMF med tankar om, behov av, eller intresse att veta mer om A/R har uppnåtts av programmet. Att många SMF just nu prioriterar A/R har också blivit uppenbart då volymen intresseanmälningar stadigt ökat, vilket samtidigt tillfört kunskaper om behov att stimulera och aktivera utveckling inom andra områden. Omställningsarbete har också skett inom det digitala området, påkallat av pandemin, men något som i förlängningen gör att nationella kontakter mellan kompetenser och företag för utveckling kan effektiviseras.

Processmodellen i Robotlyftet har lett till att fler SMF har kunnat öka sin beställarkompetens och i flera fall valt att gå vidare mot projektering och investering. Samtidigt har regionala affärs- och produktionscoacher hos IUC bolagen nått ut till fler SMF, ställt inför nya frågeställning, medverkat till nya kontakter för företagen och successivt byggt upp en ökad kompetens om och tillsammans med företag och experter. Experterna har i sina roller mött många nya och utmanande frågeställningar när förutsättningar för A/R ska värderas. Dessutom har en grupp systemintegratörer, drygt 20-talet företag, engagerats på kommersiella grunder, men där offentliga medel bär delar av företagens kostnader. Sammantaget har offentliga medel varit en drivande kraft för att forma en svensk modell för utveckling som når SMF i hela landet på likvärdiga villkor.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2021-10-25  |  Skriven av Sandra Mattsson