Terese Jansson Prindit AB

Digitalisering kräver mer än ”Digitalisering”

Publicerad: 27 maj 2020

Vi är inne i en tid då digitalisering inte är något vi kan välja om vi vill eller inte. Frågan handlar mer om hur vi kan använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla vår konkurrenskraft. En utmaning jag stöter på är att digitaliseringen ofta ses som något som enbart har med teknik att göra och inte något som förändrar hur vi jobbar och agerar som företag. Den största nyttan (return of investment) från satsningar på digitalisering uppnås då vi inte bara använder ny teknik utan också samtidigt förstår hur organisation, process och affär påverkas av denna förändring. Det innebär att människan dvs medarbetarna är mer centrala än tidigare för att lyckas använda digitaliseringen för att stärka vår konkurrenskraft.

Vi vet att teknik i sig själv inte skapar kundvärde, även om det är en viktigt del. Kundvärdet uppstår istället när vi kan leverera lösningar till kunderna som löser deras behov. För att kunna göra det behöver vi en process för hur vi ska arbeta tillsammans med tekniken, vi behöver en organisation med de relevanta rollerna som krävs för att stödja de behov som processen och tekniken ställer på organisationen. Centralt i alla dessa delar är förstås medarbetarna och ledarna i organisationen som tillsammans ser till att allting fungerar som det är tänkt.

I stora organisationer där teknikutveckling sitter långt från kunden/användaren kan det bli så att utveckling blir teknikdriven och inte behovsdriven, alternativt att behoven inte är grundade i kundernas verkliga behov. Ibland tenderar digitaliseringsprojekt att bli skarpa projekt direkt eftersom vi vill nå marknaden så fort som möjligt. Detta kanske är triggat av att en konkurrent gjort något liknande. Istället behövs det mer experimenterande internt med tekniken för att lära sig hur den kan fungera på bästa sätt och förstå hur processer och organisation behöver förändras för att skapa en bra helhetslösning. Det är lätt att glömma bort att digitaliseringen påverkar hela organisationen och processerna från start till mål.

Speciellt tydligt blir det när vi som organisation ska leverera dagens kundvärde i en ökande takt samtidigt som vi ska genomföra digitaliseringen. Förändringar i tekniken leder ofta till att processen behöver förändras, kanske vissa delar kan automatiseras eller göras mer kostnadseffektiva. Börjar vi mäta saker eller samla in data på olika sätt behöver den också processas och analyseras för att skapa insikter. Om vi inte agerar på dessa insikter skapas inget värdet utan snarare frustration i organisationen. Ett tydligt syfte med varför förändringen görs och ett ledarskap som skapar trygghet med tydliga prioriteringar, delaktighet och med en tydlig process för är därför centralt. En viktig faktor är att ha lärande och förändring som en naturlig del i organisationen, för att lyckats genomföra digitaliseringsprojekt.

Kort sagt handlar framtiden om att vara anpassningsbar, där digitaliseringen handlar om både kortsiktig vinning och långsiktig hållbarhet. Det handlar om att ha rätt förutsättningar för det vi vill uppnå. Och, det handlar om att sätta människan i centrum för digitaliseringen, att våga involvera tidigt även om det tar lite längre tid i den fasen så har man igen det vid implementeringen och förändringen blir solid och hållbar och vi får medarbetare som nytänkande, kreativa, effektiva och välmående.

Vinsten blir medarbetare som gillar att gå till jobbet, där olikheter av alla dess slag uppmuntras, där man känner sig delaktig och engagerad och stolt att få arbeta i och med ett attraktivt och konkurrenskraftigt företag!

Publicerad 2020-05-27  |  Skriven av Terese Jansson